بحث پرداخت مالیات و به خصوص مالیات علی الراس یکی از بزرگترین دغدغه های صاحبان واحدهای تجاری می باشد،به همین منظور  در این مطلب سعی کردیم بیشتر به این موضوع بپردازیم. بحث پرداخت مالیات و به خصوص این مورد یکی از بزرگترین دغدغه های صاحبان…