به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 1394/04/31، ماده 151 که مربوط به دارایی های استهلاک پذیر بود حذف گردید و ماده 149 جایگزین آن شد. به موجب این مصوبه، سازمان امور مالیاتی آخرین دستورالعمل و آیین نامه آن را در تاریخ 1396/12/26 طی…