هر واحد تجاری بسته به نیازهای پیش‌آمده ممکن است انجام یکی از انواع حسابرسی را از شرکت های حسابرسی درخواست نمایند ولی آشنایی با مفهوم و کاربرد هر یک از انواع حسابرسی ها و حتی آشنایی با مراحل انجام حسابرسی برای تمام افرادی که در…