مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی ، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی موصوف و یا ماده ۲۵۹ قانون .م.م را دارند در انتخاب هر یک از روش های مصرح در این بند یا ماده ، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی / میزان مالیات مورد رای ( حسب مورد یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی ، مخیر می باشند.

 

متن کامل بخشنامه 200/1400/30 در سازمان امور مالیاتی کشور

خدمات مالی ،حسابداری و مالیاتی دروساحساب