در تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشورآورده شده که: معافیت مالیات بردرآمد حقوق در سال 1399 مبلغ 360/000/000 ریال و اعمال 30 برابری آن جهت تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل خواهد بود.

در نهایت سقف مبلغ مودیان مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات هاس مستقیم 10/800/000/000 ریال خواهد بود که تا پایان خردادماه سال 1400 مکلف به تکمیل و ارسال فرم درخواست تعیین مالیات مقطوع خواهند بود.

مودیانی که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1399 از مبلغ 10/800/000/000 ریال بیشتر نباشد، تعیین مالیات درآمد آن ها بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398، به شرحی خواهد بود که تیم دروساحساب برای شما تهیه دیده با ما همراه باشید.

تعیین مالیات درآمد مودیان مذکور

  • مالیات قطعی تا 30/000/000 ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398
  • مالیات قطعی از 30/000/001 ریال تا 60/000/000 ریال، با 4 % افزایش نسبت به عملکرد سال 1398
  • مالیات قطعی از 60/000/001 ریال تا 120/000/000 ریال با 8 % افزایش نسیت به عملکرد سال 1398
  • مالیات قطعی بیشتر از 120/000/000 ریال با 12 % افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

صاحبان مشاغلی که دارای شرایط فوق هستند و تمایل به اشتفاده از این دستور العمل دارند، می توانند با کلیک بر لینک زیر:

http://ntr.tax.gov.ir

و از طریق سیستم الکترونیک، مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایید.

مالیات مقطوع

نکته آخر

صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا 15 تیرماه سال 1400 نداشته باشند،می توانند مالیات فوق الذکر را نهایتا تا 5 قسط ( قسط مساوی) تقسیم نمایند.

عدم پرداخت نیز مشمول جریمه ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

مودیانی که میزان فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1399 بیش از مبلغ 10/800/000/000 ریال باشد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه آن با رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.