در این قسمت از قوانین قصد داریم به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بپردازیم.

این قانون شامل 6 فصل است که به صورت خلاصه در این صفحه آورده ایم.

در این صفحه میخوانیم:

با دروسا حساب تا انتهای فصول همراه باشید.

 

فصل اول: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (تعاریف)

ماده ۱_

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی

ب) پایانه فروشگاهی: هر وسیله و ابزاری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت کشور و سامانه مودیان را دارد و می تواند صورتحساب الکترونیکی صادر کند: دستگاه کارتخوان بانکی ،درگاه پرداخت الکترونیکی، رایانه و …..

پ) سامانه مودیان: سامانه ای است جهت تبادل اطلاعات میان سازمان و مودی، به مدیریت سازمان که در آن هر مودی اصطلاحاً کارپوشه (پروفایل) مختص به خود را دارد و مودیان با استفاده از نرم افزار، سخت افزار و …. که حافظه مالیاتی به آن متصل شده می‌توانند به سامانه مودیان متصل گردند .

ت) حافظه مالیاتی: نوعی سخت افزار یا نرم افزار است که اطلاعات مودیان را ثبت ، نگهداری کرده و در نهایت داده‌ها را به سامانه مودیان انتقال می دهد و هر حافظه دارای شناسه یکتا می باشد که این شماره( یکتا) توسط سازمان به هر مودی اختصاص می‌یابد .

ث) صورت حساب الکترونیکی: برای دستگاه های پوز یا درگاه های الکترونیک گزارش پرداخت( رسید) خرید صادره حکم صورتحساب الکترونیک را دارد؛ درکل صورت حساب هایی که مختص به هر فرد است و در حافظه مالیاتی ذخیره می گردد.

ج) اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (صنف وغیر صنف) که در فصلهای  ۴ و ۵ باب ۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ (با توجه به اصلاحات و الحاقات) آمده است.

چ) شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه که می توانند به مودیان خدماتی در رابطه با نصب و پشتیبانی، تجهیزات، آموزش و مشاوره و ….( با همکاری سازمان) ارائه دهند .

ح) کارگروه راهبردی سامانه مودیان: این گروه توسط ریاست رئیس سازمان تشکیل شده و در جهت سیاست گذاری ها و هماهنگی ها ایجاد شده و مصوبات بعد از تایید( وزیران اقتصاد و دارایی و ارتباطات و غیره )لازم الاجرا می گردد.

 

قانون پایانه های فروشگاهی

 

فصل دوم : تکالیف اشخاص مشمول

ماده ۲_

اشخاصی که مشمول این قانون هستند باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند. واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده (نهایی )در ارتباطند باید علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، از پایانه فروشگاهی هم استفاده کنند.

سازمان نیز مکلف به آموزش و توانمندسازی مشاوره و …. مشمولین (در این قانون) است.

ماده ۳_

سازمان باید تا ۱۵ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مزبور را جهت استفاده مودیان راه اندازی نماید .

سامانه مزبور باید امکان تبادل اطلاعات و فراخوان را داشته باشد.

سه ماه بعد از منقضی شدن مهلت این ماده ،فقط صورتحساب های الکترونیکی که از سامانه مودیان صادر گردیده باشد ،معتبر شناخته و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی قرار خواهد گرفت.

مودیان (مشمولان این قانون) باید به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری می باشد نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند.

ماده ۴_

اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودی (مشمولان) در سامانه مودیان است مگر خلافش ثابت شود.

ماده ۵_

فرایند ثبت معاملات و محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان:

الف) مودیانی که ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی دارند، ثبت فروش ها و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط پایگاه فروشگاهی انجام خواهد شد.

ب) اگر خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و عضو سامانه مودیان باشند، صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده صادر می گردد و به صورت اتوماتیک به کار پوشه وی به عنوان اعتبار مالیاتی در سامانه مودیان منتقل خواهد شد .

_مودیان باید در طی ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیک در کارپوشه مودیان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن اقدام نمایند .در غیر این صورت پس از مهلت مذکور صورت حساب تایید خواهد شد.

_در آخر هر دوره سه ماهه ،از تفاضل مالیات فروش و مالیات خرید و وضعیت مودی مشخص می گردد.

۱) اگر مالیات فروش بیش از مالیات خرید باشد مودی باید مابه التفاوت را به سازمان واریز کند.

۲) اگر مالیات خرید بیش از مالیات فروش باشد سازمان باید مابه التفاوت را به معدودی مسترد کند.

ماده ۶ _

_در هر دوره مالیاتی جمع صورت حساب های الکترونیکی صادر شده هر مودی نمی‌تواند بیش از سه برابر فروش اظهارنامه در دوره مشابه سال مالی قبل باشد.

ماده ۷_

صورتحساب های الکترونیکی که در سامانه مودیان ثبت می گردد به منزله ثبت در سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹) نیز خواهد بود.

 

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

ماده ۸_

اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودیان است مگر خلافش ثابت شود یا معدودی از ثبت نام در سامانه مودیان اجتناب کند و همچنین اگر واحد صنفی که خرده فروش نیز باشد و با مصرف کننده نهایی نیز ارتباط باشد، در این صورت سازمان موظف است مالیات فروش این افراد را به هر طریق ممکن به عنوان مثال مراجعه به محل فعالیت رسیدگی به دفاتر و اسناد و ….یا هرگونه مدارک و قرائن که به دست آورد، محاسبه، تعیین و مطالبه کند.

ماده ۹_

اگر مودی در مورد فعالیت ها و معاملات خود کتمان داشته باشد یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کند یا در ثبت فروش ها مرتکب کم اظهاری یا برعکس باشد ،سازمان تخلف را به مودی از طریق سامانه مربوطه اطلاع می دهد.

۱) اگر مودی پذیرفت و در کارپوشه خود اصلاح کرد فقط شامل جریمه های این قانون خواهد بود.

۲) اگر مودی نپذیرفت و در کار پوشه خود اصلاح نکرد سازمان تخلف وی را به همراه اسناد مربوطه به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد داد و اگر تخلف تایید گشت، سازمان نسبت به حسابرسی دوره مالیاتی سال مربوطه (مورد تخلف) اقدام خواهد نمود و نیز مشمول جریمه خواهد شد.

ماده ۱۰ _

مودیان مشمول باید شماره حساب های بانکی و شناسه یکتا دستگاه پوز یا درگاه های پرداخت مورد استفاده خود را به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۱۱ _

بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت را ساماندهی کند و با توجه به مجوز فعالیت و شماره اقتصادی واحدهای تجاری به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا  اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه یکتا کلیه تراکنش ها جزو تراکنش های مرتبط با شغل صاحب حساب بانکی تلقی خواهد شد.

بانک مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنش‌های (مانده اول دوره، مانده آخر دوره، واریز ها، برداشت ها) حساب بانکی را در اختیار سازمان قرار دهد.

پس از گذشت یک سال از موضوع قانون پایانه های فروشگاهی ( بعد از ساماندهی حساب‌های بانکی) دستگاه‌های پوز یا درگاه های پرداخت که تعلق آنها به مودی معین، توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی در کشور ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۲ _

در صورت بروز حادثه یا نقص فنی اگر اشخاص مشمول نتواند صورتحساب الکترونیکی خود را صادر کنند، باید مراتب را به اطلاع سازمان برساند تا بعد از  مشکل سازمان دستورالعملی صادر کند تا بتواند صورتحساب های خود را به سازمان ارسال کنند.

ماده ۱۳_

اگر واحد تجاری به هر دلیلی( تعطیلی یا انحلال و غیره) به صورت دائم و چه به صورت موقت بهره‌برداری از پایانه‌های فروشگاهی را متوقف کند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ توقف بهره برداری، از طریق کارپوشه خود این مورد را به سازمان (یا شرکت معتمد) اعلام کند.

(بجز مواردی که به حکم مراجع قانونی یا موارد قهری یا بروز حوادث غیرمترقبه میباشد)

ماده ۱۴ _

اگر اشخاص مشمول تغییر شغل یا محل فعالیت و …. داشته باشند باید ظرف ده روز از تاریخ تغییرات از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان (یا شرکت معتمد) اعلام نمایند.

 

 

فصل سوم : تکالیف سازمان ،دستگاه ها و مراجع ذیربط

 

ماده ۱۵_

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه خواهد بود و فقط به حکم قانون و مراجع قضایی سازمان مجاز افشا خواهد بود.

ماده ۱۶ _

مراجع ذیربط مکلف اند بعد از ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فرایند مربوط به صدور و تمدید و اصلاح و ابطال و …. را در سامانه مودیان امکان‌پذیر کنند.

 

پایانه های فروشگاهی

 

فصل چهارم: تشویق هاو تسهیلات

 

ماده ۱۷ _

مشمولانی که فروش های خود را از پایانه فروشگاهی انجام داده‌اند و یا کالا خدمات خود را از واحدهایی که عضو سامانه مودیان هستند تهیه کرده‌اند، معادل ۲۰ درصد مالیات و ارزش افزوده ای  که در دوره پرداخت می کند و یا یک درصد فروش وی  حداکثر تا ۶ میلیون تومان (هر کدام کمتر باشد) به عنوان پاداش وی از مالیات ارزش افزوده دوره بعدی کسر خواهد شد.

اگر مودیان مشمول مالیات ارزش افزوده نباشد از مالیات عملکرد وی در همان سال کسر خواهد گردید. (تا سقف ۵۰ درصد مالیات ابرازی)

ماده ۱۸ _

سازمان برای تشویق مصرف‌کنندگان نهایی، افرادی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر۱۰صورتحساب صادر شده توسط پایانه فروشگاهی به قید قرعه یک صورت حساب را انتخاب کرده و دو برابر مبلغ مالیات ارزش افزوده آن صورت حساب را به فرد مسترد می کند.

ماده ۱۹_

آن دسته از مودیانی که تمامی مقررات قانون پایانه های فروشگاهی را رعایت کرده‌اند، اظهارنامه مالیات عملکردشان، فقط از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده های سازمان راستی آزمایی می شود، در صورت عدم مغایرت اظهارنامه بدون رسیدگی مورد قبول قرار می گیرد.

ماده ۲۰ _

آن دسته از مودیانی که تمام تکالیف و مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند، از ارائه دفاتر یا ارائه اسناد و مدارک مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای مستقیم مستثنا خواهند شد.

ماده ۲۱_

در صورتی که مودی تکالیف و مقررات این قانون را انجام داده باشد، سازمان مجاز است بدهی مالیات ارزش افزوده مودی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن باشد را مطابق دستورالعمل (تایید شده) و کلیه جرائم متعلقه را به مدت سه سال قطعی نموده و تعلیق کند.

 

فصل پنجم: ضمانت اجرایی

 

ماده ۲۲ _

(تخلفات و جرائم متعلقه )

الف) عدم صدور صورتحساب (الکترونیکی) به میزان ۱۰ درصد جمع فروش انجام شده، بدون صدور صورت حساب الکترونیکی یا دو میلیون تومان( هر کدام بیشتر باشد).

ب) عدم عضویت در سامانه مربوطه و عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ….. معادل ۱۰ درصد جمع فروش انجام شده از آن طرق یا دو میلیون تومان (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از معافیت های مالیاتی و نرخ صفر و مشوق ها در همان سال.

پ )عدم اعلام شماره حساب های بانکی که واحد مربوطه گردش مالی خود را از طریق آن انجام می داده، معادل ۱۰ درصد جمع فروش انجام شده از آن طریق یا مبلغ ۲ میلیون تومان( هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر ،مشوق‌ها در همان سال.

ت) تحویل ندادن صورتحساب چاپی یا مخدوش کردن آن معادل ۲ درصد صورت حساب مذکور یا دو میلیون تومان( هر کدام بیشتر باشد).

ث) مشمولانی که تغییرات و عدم استفاده خود از دستگاههای پوز و ….( ماده ۱۲_ ۱۳ _۱۴) را اعلام نکرده باشند معادل یک درصد فروش های گزارش نشده یا یک میلیون تومان (هر کدام بیشتر باشد).

نکته_ سازمان نمی تواند بیش از ۵۰ درصد جریمه های این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

 

قوانین پایانه های فروشگاهی

 

ماده ۲۳_

اگر شخصی به قصد تقلب یا اخلال اقدام به تولیدو عرضه  نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و یا تخریب پایانه های فروشگاهی خود و دیگران نماید، علاوه بر جبران ضرر به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری قانون مجازاتهای اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۲۴ _

در مورد مشمولانی که در سامانه مودیان ثبت نام نکرده باشند (ماده ۲ این قانون) سازمان موظف است تخلف انجام شده را به وی و مراجع صادر کننده مجوز فعالیت وی اعلام کند.

مرجع مذکور ظرف یک هفته به واحد متخلف اخطار کتبی خواهد داد اگر بعد از ده روز از تاریخ اخطار نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه اقدام نکند، برای دفعه اول، دوهفته برای دفعه دوم، ۲ تا ۶ ماه با اعلام مرجع صدور مجوز ،توسط نیروی انتظامی تعطیل یا مسدود خواهد شد.

نکته_ بانک مرکزی موظف است پایانه ها و درگاه های واحدهای متخلف را در زمان تعلیق یا تعطیلی مسدود کند.

ماده ۲۵ پس از انقضای مهلت ها( ماده ۳ این قانون) صورت حساب هایی که در سازمان ثبت نشده‌اند، نامعتبر و غیر قابل استناد در دادرسی ها خواهند بود.

 

فصل ششم : نظارت به اجرا

 

ماده ۲۶ _

سازمان جهت اطمینان از عملکرد صحیح مودیان می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کند.

ماده ۲۷ _

سازمان مکلف است با رعایت قوانین، متناسب با ظرفیت ها، نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمان برای نظارت بر شرکتهای معتمد، تنظیم قوانین و مقررات و…. اقدام نماید .
مصوبات این مرکز پس از تایید وزیران اقتصاد و دارایی ارتباطات و فناوری لازم الاجرا می شود.

ماده ۲۸ _

چگونگی مطالبه و وصول تقسیط و ….. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان طبق احکام  قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.