در بازارهای رقابتی امروزی یکی از بزرگترین چالش ها و خواسته های مدیران و صاحبان واحدهای تجاری و کسب و کارها، داشتن شفافیت و صحت در اطلاعات مالی و گزارشات مالی و نیز انطباق آنها با قوانین می باشد. در اینجا حسابرسان هستند که با بررسی ها در طی فرآیند حسابرسی این اطمینان را به مدیران و سایر استفاده کنندگان (سرمایه گذاران ،بانک‌ها و….) می‌دهند.

پس انجام فرآیند حسابرسی توسط حسابرسان و موسسات و شرکت‌های حسابرسی باعث می‌شود کارفرمایان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی، از شفافیت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل نموده و سیاست گذاری های خود را در جهت نیل به اهداف واحد مربوط به کار گیرند و همچنین از دیدگاه کلی‌تر می‌توان گفت حسابرسان باعث سلامت و پیشرفت اقتصادی در جامعه نیز می‌شوند.

در این مقاله سعی کرده‌ایم تا شما را به طور کامل با حوزه حسابرسی آشنا سازیم، پس با دروسا حساب همراه باشید.

حسابرسی چیست؟

تعریف حسابرسي به صورت عامیانه یعنی رسیدگی به حساب های یک واحد تجاری به منظور کاهش سوء استفاده‌ها یا تقلب ها.

اما در تعریفی جامع حسابرسی عبارت است از فرایندی منظم برای جمع‌آوری(گردآوری) و ارزیابی شواهد به صورت بی‌طرفانه در مورد فعالیت ها و رویدادهای اقتصادی و مالی جهت انطباق با معیارهای تعیین شده و گزارش نتایج حاصله به اشخاص ذینفع.

و یا به عبارت ساده‌تر حسابرسی همان بررسی گزارشات مالی بی‌طرفانه واحدهای تجاری توسط فرد یا افرادی مستقل از واحد مربوطه (شرکت) می‌باشد و در نهایت اظهارنظر حسابرس میزان اتکا به صورت‌های مالی واحد مربوطه را مشخص می‌سازد.

اهداف حسابرسي چیست؟

حسابرسی با بررسی گزارشات مالی ارائه شده و انطباق آنها با استانداردهای حسابرسی و قوانین و مقررات (تعیین شده توسط دولت)، مشخص می کند که آیا داده های مذکور وضعیت مالی واحد تجاری را به درستی نشان می دهد یا خیر؟

و در نهایت اظهارنظر حسابرس باعث اعتبار بخشیدن به صورت‌های مالی می‌شود. اما به صورت خلاصه می توان اهداف حسابرسي را به صورت زیر دسته بندی کرد:

 1. بررسی اعتبار داده ها
 2. بررسی کامل بودن و کافی بودن اطلاعات و داده ها
 3. بررسی صحت محاسبات و جمع بندی های کامل
 4. بررسی مالکیت و تعهدات واحد تجاری
 5. ارزشیابی(صحت درستی روش‌های حسابداری)
 6. اطمینان از طبقه بندی و افشای صحیح اطلاعات در صورت‌های مالی
 7. و غیره

 

انواع حسابرسی

 

انواع حسابرسی:

حسابرسی هم مانند حسابداری به شاخه های مختلفی تقسیم بندی می‌شود که هر کدام از آنها کاربرد و مفهوم ویژه خود را دارند.

انواع حسابرسي از جهت اهداف و موضوعات رسیدگی:

 1. حسابرسی صورت‌های مالی
 2. حسابرسي رعایت
 3. حسابرسی عملیاتی
 4. حسابرسی عملکرد (مدیریت)

انواع حسابرسی از جهت دلیل ارجاع کار:

 1. حسابرسی الزامی
 2. حسابرسی اختیاری

انواع حسابرسی از جهت ماهیت رسیدگی:

 1. رسیدگی اثباتی
 2. رسیدگی خاص (ویژه)
 3. بررسی و ارزیابی درباره سیستم کنترل‌های داخلی (سیستم)

تفاوت حسابرسی و حسابداری در چیست؟

 1. انجام امور حسابداری به معنای تنظیم و صدور اسناد و تهیه گزارشات مالی می‌باشد( شغل عملیاتی) اما حسابرسی به معنای بررسی و ارزیابی اموری هستند که قبلاً توسط حسابداران انجام شده است (شغل نظارتی و کنترلی )
 2. حسابداری اموری مستمر و روزانه(همیشگی) را انجام می‌دهد اما حسابرسي معمولاً در مواقع خاص و در صورت لزوم انجام می‌پذیرد(تفاوت در شیوه فعالیت).
 3. حسابداری اموری می‌باشد که نیاز به قدرت محاسباتی بالایی دارد اما حسابرسي امور را انجام می‌دهد که نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل بالایی دارد(تفاوت در مهارت ها).
 4. و غیره

در آخر در این مقاله به بررسی مفهوم حسابرسی و اهداف و انواع آن پرداختیم و با توجه به آنچه گفته شد انجام فرایند حسابرسي یک نیاز مبرم برای هر واحد تجاری می‌باشد و سازمان‌ها باید با توجه به جنبه های سازمانی و نیازهایی که در واحد خود احساس می کنند از هر کدام از انواع حسابرسي (بنا به اقتضا) بهره ببرند.

بنابراین به منظور تایید و اعتبار بخشی به صورت های مالی، باید از خدمات شرکت های حسابرسی استفاده نمایند تا هم به اهداف بزرگتر خود دست یابند و هم جامعه را به سوی اقتصاد سالم‌تر و پویاتر سوق دهند.