قبل از اینکه بخشنامه 210/1400/51 را بررسی کنیم بهتر است ماده قانونی مورد نظر این بخشنامه را مطالعه کنیم. طبق ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم:
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌ های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

با دروسا حساب تا پایان این مقاله همراه باشید.

تبصره 1 بخشنامه 210/1400/51

استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2 بخشنامه 210/1400/51

تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

اما در تاریخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 200/98/24 را صادر نمود. بخشنامه فوق جهت رفع ابهام های مطروحه از برخی از مواد قانونی از جمله ماده 138 مکرر بوده است.

که در جزء الف 4 بند 6 آمده است:
حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

که این متن بر طبق بخشنامه شماره 210/1400/51 تغییر می کند و واژه (حداکثر تا) ابطال گردیده و متن جزء الف 4 بند 6 به صورت زیر اصلاح می‌گردد:
معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

همچنین در جز الف 6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/42 آمده بود:
معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) یا حقوقی (شرکت‌های سرمایه‌گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

که با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت (به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم) ابطال می گردد و بند فوق به صورت ذیل اصلاح می گردد:
معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت.

 

جهت مطالعه بیشتر:
متن کامل بخشنامه 210/1400/51
متن کامل بخشنامه 200/98/24
متن کامل ماده 138 مکرر _ قانون مالیات‌های مستقیم