مالیات بر ارزش افزوده اکثر کشورها با نام و ساختار مالیات بر مصرف معرفی شده است و در کشورهای پیشرفته مالیاتی از آن به این عنوان یاد می شود و معنی آن این است که هرچقدر که مصرف بیشتری دارید باید مالیات بیشتری بدهید یا هرمیزان درآمد دارید به همان میزان مصرف هم بیشتر دارید، پس باید مالیات درآمد و مصرف خود را پرداخت نمایید.

در کشورهای پیشرفته، بنزین، سیگار و کالای لوکس، کالاهای چوبی و محیط زیست مالیات جداگانه و متفاوتی را دارند. در کشور ما هم در بعضی از کالاها مثل بنزین، سیگار و نوشابه مالیات ارزش افزوده بیشتری دریافت می شود ولی در دل قیمت می باشد و متاسفانه هیچ یک از هموطنان به این مورد توجه نمی کنند که قیمت یک بطری نوشابه یا یک بسته سیگاری که پرداخت می کنند بیش از 10درصد آن مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.

همواره در طی سال های گذشته و از زمان تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، صحبت هایی پیرامون این موضوع مطرح بود که طی آن باید عوارض و مالیات ارزش افزوده(مصرف) در کالاهای مختلف متفاوت باشد و یکی از مهمترین آنها عوارض مالیات سبز می باشد.

یعنی کالاهایی که آلاینده محیط زیست هستند و پسماند محیط زیستی دارند، باید مالیاتی بیشتری پرداخت کنند که در نهایت پس از رفت و برگشت های مختلف سرانجام به تصویب رسید که طی آن مواد و کالای دارای پسماند، مالیات عوارض بیشتری پرداخت نمایند که این امر باعث رونق تولید اولیه کالاهای ایرانی خواهد بود زیرا این نرخ عوارض در کالاهای داخلی کمتر از کالاهای خارجی و وارداتی می باشد و از طرفی باعث می شود که مردم کمتر از این نوع کالا استفاده نمایند تا از این طریق بتوان به پاکسازی محیط زیست و هزینه های آن کمکی نمود.

البته این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت است و نرخ بیشتر و گاها کمتری اخذ می شود. لازم به توضیح است در هنگام صادرات و یا خروج کالاهای خریداری شده توسط مسافران در هنگام خروج از کشور، مالیات را مسترد می نمایند. در نهایت این قانون به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت و از این پس در هنگام ارسال و تهیه اظهار نامه مالیات ارزش افزوده، این عوارض اعمال می گردد.

اخذ مالیات های سبزﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ س آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ )ط(    (6)ﺗﺒﺼﺮه  1398 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي  داراي ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﻣﺤ ز ﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻴﺰان ﻋﻮارض ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه است

برگرفته از سازمان امور مالیاتی کشور

برای آگاهی از اخبار دروسا حساب اینجا کلیک کنید.